#لرستانی#لربختیاری_لرس... by @چون می گذرد غمی نیست - Tnstagram
https://tnstagram.com/m/2044573610726829783_6243557543
0 0 people vote this.

58 Likes